Let go of people who aren't ready to love you yet!  

Let go of people′′Laat mensen gaan die nog niet klaar zijn om van je te houden!”  – English below

Laat mensen gaan die nog niet klaar zijn om van je te houden! Dit is het moeilijkste wat je in je leven zult moeten doen en het zal ook het belangrijkste zijn: stop met het geven van je liefde aan diegenen die nog niet klaar zijn om van je te houden. Stop met moeilijke gesprekken met mensen die niet willen veranderen. Stop met verschijnen voor mensen die onverschillig zijn voor jouw aanwezigheid. Stop met het liefhebben van mensen die nog niet klaar zijn om van je te houden. Ik weet dat je instinct alles doet om de goede genade van iedereen om je heen te winnen, maar het is ook de impuls die je tijd, energie en geestelijke, fysieke en spirituele gezondheid zal ontnemen… Als je je begint te manifesteren in je leven, volledig, met vreugde, interesse en inzet, zal niet iedereen klaar zijn om je op deze plek van pure oprechtheid te vinden. Dat betekent niet dat je moet veranderen wie je bent. Dat betekent dat je moet stoppen met van mensen te houden die nog niet van je willen houden! Als je uitgesloten, subtiel beledigd, vergeten of gemakkelijk genegeerd wordt door mensen aan wie je tijd geeft, doe je jezelf geen plezier door hen je energie en je Leven te geven. De waarheid is dat je niet iedereen bent. En dat niet iedereen voor jou is… Dat maakt deze wereld zo speciaal, als je de weinige mensen vindt waarmee je vriendschap, liefde of een echte relatie hebt. Je zult weten hoe waardevol dat is, omdat je ervaren hebt wat niet zo is. Maar hoe meer tijd je besteed aan proberen je geliefd te maken door iemand die het niet kan waarderen, hoe meer tijd je verspilt met het ontnemen van dezelfde verbinding. Er zijn miljarden mensen op deze planeet, en velen van hen zullen bij jou terechtkomen, op hun niveau, met hun trillingen, van waar ze staan. Maar… Hoe minder je blijft betrokken bij de privacy van mensen die je gebruiken als een kussen, als een achtergrondoptie, een therapeut en een strategie voor hun emotionele genezing, hoe meer je blijft buiten de gemeenschap die je zo graag wenst. Als je stopt met verschijnen, word je misschien minder gezocht. Als je stopt met proberen, stopt de relatie misschien. Als je stopt met appen, blijft je telefoon misschien wel dagen en weken stil. Misschien als je stopt met van iemand te houden, zal de liefde tussen jullie ontbinden. Dat betekent niet dat je een relatie hebt verpest! Dat betekent dat het enige wat deze relatie had, de energie was die alleen jij er in stopte om het in de lucht te houden. Het is geen liefde. Dat is gehechtheid. Dat is een kans willen geven aan wie het niet werkelijk wil ontvangen. Het meest waardevolle en belangrijkste wat je in je leven hebt is jouw energie. Het is niet alleen jouw tijd omdat het beperkt is. Het is jouw energie! Wat je elke dag geeft, is wat er steeds meer zal ontstaan in je leven. Het zijn degenen aan wie je tijd en energie geeft, die je bestaan zullen definiëren. Als je dit beseft, begin je te begrijpen waarom je zo ongeduldig bent als je je tijd doorbrengt met mensen die niet bij jou passen, en in activiteiten, plaatsen, situaties die niet bij jou passen. Je begint te beseffen dat het belangrijkste wat je kan doen voor jouw leven, voor jezelf en voor iedereen die je kent, je energie sterker beschermen dan wat dan ook. Maak van je leven een veilig toevluchtsoord waar alleen ‘compatibele’ mensen met jou zijn toegestaan. Jij bent niet verantwoordelijk voor het redden van mensen. Je bent niet verantwoordelijk om hen ervan te overtuigen dat ze gered moeten worden. Het is niet jouw taak om voor mensen te bestaan en hen je leven te geven, beetje bij beetje, moment na moment! Want als je je slecht voelt, als je je verplicht voelt, ben jij de kern van dit alles door jouw aandringen, bang dat ze je de gunsten die je hen niet zult geven, toezegt. Het is jouw enige feit om te beseffen dat je de geliefde van jouw lot bent en om de liefde te accepteren die je denkt te verdienen. Beslis dat je een echte vriendschap verdient, een echte inzet en een volledige liefde voor gezonde en welvarende mensen. Wacht dan… gewoon even… En kijk eens hoe alles begint te veranderen…” ~Anthony Hopkins~ * * * * * * * *

”Let go of people who aren’t ready to love you yet! “

This is the hardest thing you’ll have to do in your life and it will also be the most important thing: stop giving your love to those who aren’t ready to love you yet.
Stop hard conversations with people who don’t want to change.
Stop showing up for people who are indifferent to your presence.
Stop loving people who aren’t ready to love you.
I know your instincts do everything to win the good mercy of everyone around you, but it’s also the impulse that will steal your time, energy and mental, physical and spiritual health.
 
When you start manifesting yourself in your life, completely, with joy, interest and commitment, not everyone will be ready to find you in this place of pure sincerity.
That doesn’t mean that you have to change who you are.  That means you have to stop loving people who don’t want to love you yet.
When you are excluded, subtly offended, forgotten or easily ignored by people you give time to, you don’t do yourself any favour by allowing them your energy and your life.
The truth is that you’re not for everyone…
And that not everyone is for you…
That makes this world so special, when you find the few people you have friendship, love or a true relationship with…
You will know how valuable that is…
Because you have experienced what isn’t…
But the more time you spend trying to make you loved by someone who cant…
The more time you waste depriving the same connection…
 
There are billions of people on this planet, and many of them will end up with you, on their level, with their vibration, from where they stand…
But…
The smaller you stay, involved in the privacy of people who use you as a pillow, background option, a therapist and a strategy for their emotional healing…
More time you stay out of the community you wish for.
 
If you stop showing up, you might be less wanted…
If you stop trying, the relationship might stop…
If you stop texting, your phone stays dark for days and weeks…
Maybe if you stop loving someone, the love between you will dissolve…
That doesn’t mean you ruined a relationship!
That means all this relationship had was the energy that only you and you hire to keep it in the air.
It’s not love.
That’s attachment.
That’s wanting to give a chance to those who don’t want it!
The most valuable and most important thing you have in your life is your energy.
Its not just your time because it’s limited…
It’s your energy!
 
What you give every day is what will become more and more in your life.
It’s the ones you give time and energy that will define your existence.
When you realize this, you start to understand why you are so impatient when you spend your time with people that don’t suit you, and in activities, places, situations that don’t suit you.
You’re starting to realize that the most important thing you can do for your life, for yourself and for everyone you know, protect your energy stronger than anything.
 
Turn your life into a safe sanctuary where only ” compatible ” people with you are allowed.
You are not responsible for saving people.
You are not responsible to convince them to be saved.
It’s not your job to exist for people and give them your life, little by little, moment after the moment!
Because if you feel bad or if you feel obliged; you are the root of all of this by your insisting, afraid they promise you the favors you won’t give them…
It’s your only fact to realize that you are the loved one of your destiny and to accept the love you think you deserve.
Decide you deserve a true friendship.
 
Wait then… just a minute…And look how everything is starting to change…” – Anthony Hopkins

Namasté.

Shanti

BOX 21 Top-paragnosten